Wat doen we in groep 5

Dagelijks wordt veel gelezen in groep 5. Hiervoor wordt de leesmethode Station Zuid gebruikt. Deze methode bevat zogenaamde categorielessen en leesbevorderingslessen. In de categorielessen, vier keer per week, staat telkens één leesmoeilijkheid centraal die de daaropvolgende les wordt herhaald. Tijdens de leesbevorderingslessen, één les per week, is er onder andere aandacht voor verschillende genres, schrijvers, teksten en meningen. De methode werkt met niveaugroepen zodat elke leerling de uitdaging kan vinden binnen Station Zuid. ​

In de taallessen wordt aandacht besteed aan diverse taalaspecten. Voor een correct mondeling taalgebruik is een juiste luister- en spreekhouding van groot belang. Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschat, taalverkenning en spelling.

Bij rekenen gaan we een sprong maken naar rekenen tot en met 1000. Dit geldt voor het optellen en aftrekken.  De tafels zullen volledig geautomatiseerd moeten worden. De eerste stappen op weg naar het eerlijk verdelen zullen worden gemaakt in de vorm van eenvoudige deelsommen. Daarnaast zal het rekenen met tijd (analoog en digitaal klokkijken is hierbij erg belangrijk)  en geld volop aandacht krijgen evenals het rekenonderdeel meten.

Twee keer per week zal het vak Engels aan bod komen. Kinderen leren nieuwe woorden en korte zinnetjes aan de hand van verschillende lesactiviteiten, zoals spelletjes, filmpjes, puzzels etc. regelmatig zal het Engels gebruikt worden tijdens APC activiteiten om ook langs die weg de woordenschat Engels uit te breiden.

Tijdens APC zullen diverse thema’s op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen. Daarnaast wordt de leerlijn topografie gestart. De kinderen leren hoe je een plattegrond leest en in een later stadium hoe je omgaat met topografische kaarten van Nederland.

We werken op school met de methode “ Kanjertraining” . Met de lessen uit deze methode streven we naar een veilige en gezellige sfeer in de groep, waarbij respect en aandacht hebben voor elkaar belangrijke onderdelen zijn. 

Twee keer per week, op woensdag en donderdag​ hebben de kinderen gymnastiek in de gymzaal. De lesen worden verzorgd door de gymleerkracht, meester Danny​. Het is belangrijk dat de kinderen hierbij sportkleding en gymschoenen dragen.