Dagelijks wordt er veel gelezen in groep 5. Hiervoor wordt de leesmethode Station Zuid gebruikt. Deze methode bevat zogenaamde categorielessen en leesbevorderingslessen. In de categorielessen, vier keer per week, staat telkens één leesmoeilijkheid centraal die de daaropvolgende les wordt herhaald. Tijdens de leesbevorderingslessen, één les per week, is er onder andere aandacht voor verschillende genres, schrijvers, teksten en meningen. De methode werkt met niveaugroepen zodat elke leerling de uitdaging kan vinden binnen Station Zuid.

In de taallessen wordt aandacht besteed aan diverse taalaspecten. Voor een correct mondeling taalgebruik is een juiste luister- en spreekhouding van groot belang. Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschat, taalverkenning en spelling.

Bij rekenen werken wij met de methode ‘Getal en ruimte junior’. In deze methode is er aandacht voor verschillende domeinen. Binnen het domein ‘getallen en verhoudingen’ zullen wij aan de slag gaan met de getalstructuur tot en met 5000, optellen en aftrekken tot en met 1000, ook cijferend, alle tafels van vermenigvuldiging inclusief 11, 12, 15 en 25, deeltafels ook met rest. Binnen het domein ‘Meten en meetkunde’ zullen wij aan de slag gaan met kilometer en millimeter, milliliter, gram en milligram, klokkijken met tien voor/over, vijf voor/over, geldbedragen in kommanotatie. Binnen het domein ‘verbanden’ zullen wij aan de slag gaan met tabellen en staafdiagrammen maken, eenvoudige legenda’s.

Twee keer per week zal het vak Engels aan bod komen. Kinderen leren nieuwe woorden en korte zinnetjes aan de hand van verschillende lesactiviteiten, zoals spelletjes, filmpjes, puzzels etc. regelmatig zal het Engels gebruikt worden tijdens IPC activiteiten om ook langs die weg de woordenschat Engels uit te breiden.

Tijdens IPC zullen diverse thema’s op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, ICT, natuur en techniek aan bod komen. Daarnaast wordt de leerlijn topografie gestart. De kinderen leren hoe je een plattegrond leest en in een later stadium hoe je omgaat met topografische kaarten van Nederland.

We werken op school met de methode “Kanjertraining”. Met de lessen uit deze methode streven we naar een veilige en gezellige sfeer in de groep, waarbij respect en aandacht hebben voor elkaar belangrijke onderdelen zijn.

Twee keer per week, op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gymnastiek in de gymzaal. De lessen worden verzorgd door de gymleerkracht, juf Hannelore. Het is belangrijk dat de kinderen hierbij sportkleding en gymschoenen dragen.