1. De school

De Augustinusschool is een katholieke basisschool gevestigd in de Hilversumse wijk ‘Kerkelanden’. De omgeving van de school is ingericht met veel groen. De toegangsweg naar de school is een doodlopende weg waardoor de speelomgeving niet alleen ruim maar ook zeer veilig is. De school is gehuisvest in twee gebouwen die ongeveer 40 meter van elkaar liggen. Daartussen ligt het gemeenschappelijke plein met een klimrek, glijbaan, hinkelbaan, zandbak, hindernisbaan, kortom een uitdagende speelplek voor alle kinderen. Daarnaast maken wij gebruik van het voetbalveld en basketbalveld naast het schoolplein. Het onderwijs aan groep 1 en 2 wordt verzorgd in het ‘kleine’ gebouw met in totaal 3 klassen. Daarnaast zijn er een hal en een speelzaal uitgerust met toestellen voor de gymlessen. Ook hangt er een Lü interactive playground waardoor we bewegend kunnen leren met alle groepen. De groepen 3 t/m 8 volgen het onderwijs in het zogenaamde hoofdgebouw waarin ruimte is voor 8 groepen. Verder beschikt de school in het hoofdgebouw over een hal, die gebruikt wordt als multifunctionele gemeenschapsruimte. Voor het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikgemaakt van de gemeentelijke gymzaal aan de Augustinushof (op zo’n 80 meter afstand). De omgeving van de school is ruim en open van opzet en wordt regelmatig gebruikt tijdens de gymlessen, sport en speldagen en buitenschoolse activiteiten. De leerlingen komen hoofdzakelijk uit de wijk ‘Kerkelanden’.

Het bestuur

Saskia Makker (voorzitter)
Bart van den Haak

Directie

Vincent

Directeur: Vincent Blokker

Het team

Arjanne Aarts 
Roos Aartsen Tuijn
Bo van Altena
Quinty Barel
Hannelore van der Beek
Marjolein Beukers
Marleen Borger
Sophie Broekhoff
Marion Cauvern
Katie Davies
Zarah van Dijk
Jeanine Elders
Mirelle Egberts
Sanne Germann
Sharon Hansma
Martijntje Hesselink
Marsha Koteris
Robbert Kuypers
Maartje Mol
Jasmijn Ruiter
Janine van Schalkwijk
Dominique Spierings
Cynthia Theelen
Daan de Waard
Camile Wiegant

6858 2308300901566081 mma

Identiteit van onze school

De naam van de school zegt iets over de identiteit van de school. Augustinus werd geboren in Thagaste, een provinciestadje in Noord-Afrika. Hij leefde van 354 tot 430. Hij kon goed leren, zou vandaag zeker ‘hoogbegaafd’ heten en op school klassen overslaan. Hij werd een bijzondere kerkelijke leider. Hij was zijn hele leven leraar en leerling tegelijk. Augustinus hield van mensen, gesprekken, gezelligheid, lekker eten en drinken, muziek en van schoonheid. Hij is, zeker voor die tijd, een ruimdenkend kerkvorst. Hij zag de kerk niet als een instituut maar als een gemeenschap van mensen die vragen mogen hebben en onzekerheden, als ze maar op zoek willen naar wat hen ten diepste bindt: communicatie, eenheid, vrede, liefde en vriendschap.

De Augustinusschool geeft onderwijs vanuit een katholieke levenshouding en de daarbij behorende waarden en normen. We besteden veel tijd en aandacht aan katholieke feesten en gedenkdagen. Onze kinderen maken ook kennis met andere religies. Wij tonen respect voor ieders overtuiging. We willen een actieve bijdrage leveren aan de vorming van kinderen in sociaal, cognitief, creatief, sportief en theologisch opzicht. Onze school ligt in het gebied van de Emmausparochie. Een aantal ouders/verzorgers en kinderen van onze school rekent zich tot deze parochiegemeenschap. Dat die relatie ook tussen de school en de parochie bestaat zal dan ook niemand verbazen. Onze openings- en slotvieringen vinden plaats in de Emmaus. De diaken is daar nauw bij betrokken.

Wekelijks wordt met de methode Trefwoord gewerkt waaruit verhalen worden voorgelezen en ook komen de waarden en normen van het leven en andere geloofsrichtingen aan de orde.

2. Onderwijs

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een goede sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarbij speelt u als ouder/verzorger een belangrijke, stimulerende rol. Wij verwachten van ouders dat zij achter de methodes en regels van school staan. Voor een kind een goede zaak om te weten dat school en ouders op dezelfde lijn zitten.

Van ouders wordt verwacht dat zij kun kind op tijd naar school brengen/sturen en dat zij ervoor zorgen dat hun kind fit en uitgerust in de klas zit. Een vermoeid kind kan niet presteren en dat is iets dat wij elke dag van leerlingen vragen.

Onze Missie

Zelfstandig 

Op de Augustinusschool worden leerlingen uitgedaagd om stappen te zetten richting zelfstandigheid. Door het ontwikkelen van eigenaarschap leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Ze worden uitgedaagd dóór te zetten en gebruik te maken van hun probleemoplossend vermogen om hun doelen te bereiken. De zelfstandigheid wordt vergroot door een heldere structuur in hun leeromgeving.  

Vieren 

Op de Augustinusschool vieren we het leven. De Katholieke grondslag van de school is terug te zien in de start- en slotviering van ieder schooljaar en in vieringen zoals Kerstmis en Pasen. Hierbij betrekken we de kerk. Naast deze vieringen zijn er ook feesten als Sinterklaas en carnaval.  Verder organiseren we leuke schoolprojecten, schoolreisjes en creatieve workshops.  Leren staat centraal op onze school. Zodra we ervaren dat we gegroeid zijn, vieren we dit op trotse wijze met elkaar. We gaan met elkaar in gesprek over wat we geleerd hebben en we presenteren onze nieuwe vaardigheden.  

Samen 

Op de Augustinusschool werken we samen aan de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen, ouders en het schoolteam vormen een leergemeenschap.  Zij dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het welbevinden en de leerontwikkeling van de kinderen. 
Op de Augustinusschool staan we voor elkaar klaar. We hebben aandacht voor een fijne klas die we samen vormgeven en we hebben vertrouwen in elkaar.  
Samenwerking is terug te zien in de klassen. Samenwerkend leren hebben we hoog in het vaandel. Zo werken we met coöperatieve werkvormen. Gelijknamige deelname is hierbij belangrijk. Ook werken we graag groepsdoorbrekend waar dit mogelijk is.  

Groei 

Op de Augustinusschool draait het om het laten groeien van leerlingen tot zelfstandige wereldburgers. Leerlingen leren zich staande houden in onze diverse samenleving waar mensen met verschillende achtergronden samenleven. Er is ook een actieve leerlingenraad waar kinderen leren omgaan met inspraakmomenten.  
Naast onderwijs in de kernvakken bieden wij een brede vorming waarin ruim aandacht is voor Engels, ICT, digitalisering, bewegend leren en sociaal-emotionele ontwikkeling als speerpunten. Daarbij blijven we als leerkrachten kritisch kijken naar ons onderwijs. Dit alles vanuit een doorgaande leerlijn om elkaar te laten groeien en onderdeel te laten zijn van de maatschappij.  

Zichtbaar 

Op de Augustinusschool vinden we zichtbaarheid belangrijk. Wij dragen onze missie en visie zichtbaar uit. In en om school is te zien waar wij voor staan.  
Ook willen we leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling. Door formatief te werken, werpen kinderen een kritische blik op hun vaardigheden en geven we kinderen inzicht en zeggenschap in hun leerproces en leerontwikkeling. 
Op de Augustinusschool word je gezien en gehoord. We leren kinderen naar elkaar om te zien. Iedereen hoort erbij. Het schoolteam staat open voor reflectie en vernieuwing.  
We vinden het belangrijk om zichtbaar een bijdrage te leveren aan de buurt van de school. We zijn onderdeel van de wijk en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Dit door de buurt op te ruimen, mee te denken over verkeersveiligheid en te participeren in wijkprojecten.  

Uitdagen 

Op de Augustinusschool worden leerlingen uitgedaagd in een leeromgeving waar ze kunnen onderzoeken, ontdekken en zich ontwikkelen op hun eigen niveau. Van het grote schoolplein met een variatie aan speeltoestellen maken we veel gebruik om bewegend leren en spelen te bevorderen. Op deze manier prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen binnen en buiten de school. 

augustinus poster a3 1 min

Organisatie

In onze school wordt de lesstof voor rekenen, spelling en lezen, klassikaal aangeboden en vervolgens verwerkt en verdiept in drie niveaus, waarbij extra instructie geldt voor die leerlingen die moeite hebben met de basisstof. Leerlingen met bovengemiddelde capaciteiten volgen een moeilijkere, uitdagende leerstofroute. Het is een belangrijke voorwaarde dat alle leerlingen kunnen functioneren binnen de regels en grenzen van een groep.

Kinderen houden rekening met elkaar en ondersteunen elkaar. Wij zorgen voor een rustige gestructureerde leeromgeving.

Speciaal aanbod:

 • Early English. Alle leerlingen leren spelenderwijs zich uit te drukken in de Engelse taal. Er is een native speaker aan de school verbonden die de leerkrachten coacht.
 • ICT vormt een belangrijke ondersteuning binnen de lessen.  Hiervoor maken we gebruik van Chromebooks en digitale schoolborden in alle groepen.
 • Leerlingcoördinator die kinderen kan ondersteunen bij sociale problemen of problemen in de thuissituatie.
 • Anti-pestcoördinator bewaakt het pedagogisch klimaat op school.
 • Lessenserie leren programmeren voor leerlingen die extra uitdaging vragen.
 • BOUW!. De intern begeleider kijkt vanaf groep 2 mee om kinderen met ernstige leesproblemen te begeleiden en  plezier in lezen te geven.
 • Wij willen leerlingen stimuleren zich breed te ontwikkelen; veel bewegen vinden we hierbij belangrijk voor alle kinderen.
 • Sportivator die elke dinsdagochtend aan de slag gaat met bewegend leren op ons schoolplein.

Hoe werken wij in de groepen?

Groep 1 en 2

De werkwijze in groep 1 en 2 verschilt met die van andere groepen. De manier van werken is anders en de lokalen zijn anders ingericht. De schooldag begint in de kring. In het kringgesprek kunnen de kinderen hun ervaringen kwijt. Naast het aanleren van woorden, begrippen, hoeveelheden, liedjes en versjes wordt veel aandacht besteed aan lezen en prentenboeken. Tevens worden er (kring)spelletjes gedaan en instructie gegeven. Vervolgens gaan de kinderen buiten spelen of aan de slag met de ‘werklessen’, waarin kinderen zelfstandig of in groepjes aan hun opdrachten werken en spelen. Tijdens deze lessen wordt ook instructie gegeven aan individuele leerlingen of aan groepjes leerlingen. De lessen in de groepen 1 en 2 stimuleren de lichamelijke, cognitieve, zintuiglijke, sociale, creatieve, muzikale en spraak/taal ontwikkeling. Alle bovenstaande ontwikkelingsgebieden worden geïntegreerd aangeboden. Er is geen vakkensplitsing. Een kind dat in de huishoek speelt is bezig met taal, rekenen en sociale vaardigheden. Een kind dat een lottospel speelt, oefent zich in getallen en kleuren.

img 3606

Engels

Meerdere keren per week wordt er in het Engels lesgegeven. Dit gebeurt spelenderwijs. Bewezen is dat het aanleren van een vreemde taal op jonge leeftijd zeer effectief kan zijn. Het draagt zelfs bij aan een betere opname van de moedertaal.

IEYC

In groep 1 en 2 werken we met IEYC (international early years curriculum). Bij IEYC staat de breinontwikkeling van het jonge kind centraal. In deze leeftijdsfase vinden er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats. Waar het kind in het begin nog heel erg op zichzelf gericht is, verlegt die aandacht zich langzaamaan naar leeftijdsgenoten. Er ontstaat een gevoel van samen zijn. Waar het jonge kind nog heel onbewust leert, wordt dat op latere leeftijd bewust leren.
Het jonge kind krijgt met IEYC de ruimte om vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken en verkennen. Zo ontwikkelt het belangrijke persoonlijke eigenschappen als samenwerken, doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen. We leggen het fundament voor het schoolse leren vanaf groep 3 én voor een leven lang leren.

IEYC

img 4026

Groep 3-8

Lezen: in groep 3 wordt de methode ”Lijn3” gebruikt. Met behulp van deze methode leren de leerlingen op een zeer gestructureerde manier lezen. Het technische lezen wordt verder ingeslepen en ingeoefend vanaf groep 4 met de methode “Station Zuid”.

Vanaf groep 5 werken de leerlingen met de methode “Nieuwsbegrip” voor begrijpend lezen. De wekelijkse teksten, opdrachten en filmpjes gaan over actuele onderwerpen.

Nederlandse taal en spelling: we gebruiken de methode “Taal actief” voor ons taal- en spellingsonderwijs. Deze methode sluit aan bij de referentiekaders voor het taalonderwijs. Daarnaast lopen de thema’s van het taal en spelling in elkaar over.

Schrijven: de leerlingen leren schrijven met de methode “Klinkers”. Er is veel aandacht voor het lopend handschrift en een juiste schrijfhouding. De leerlingen schrijven in eerste instantie met potlood en vanaf medio groep 4 met een vulpen.

Rekenen: we gebruiken de methode “Getal en Ruimte Junior”. Dit is een gestructureerde methode waarbij leerlingen iederen week werken aan 1 doel. Dit kunnen zij doen op drie niveaus. Op grond van observaties, zelfevaluatie en toets gegevens worden de leerlingen ingedeeld in drie niveaus: * - ** - ***. De leerlingen werken op eigen niveau en op eigen tempo. Iedere leerling verwerkt de sommen in het werkboek. Daarnaast kunnen ze aan de slag met extran sommen op de chromebook. De leerkracht kan tijdens het inoefenen van de sommen meekijken en direct feedback geven.

Engels

In alle groepen worden per week een uur lessen in het Engels aangeboden. Dit gebeurt op vaste tijden maar ook op meerdere losse momenten verdeeld over de week. Op donderdag is miss Katie aanwezig, zij is onze native speaker. Zij coacht de leerkrachten. De leerlingen maken kennis met Engels door middel van luisteren, spreken, lezen, schrijven, ontdekkend en creatieve activiteiten. In de hal hangt een Engels prikbord waarop elke maand een andere groep laat zien wat ze met Engels aan het leren zijn. Engels en internationalisering is nadrukkelijk in ons onderwijs aanwezig.

Muziek en drama

Eén keer in de week geeft een vakleerkracht muziek alle groepen muziekles. Gedurende het schooljaar komt bij verschillende thema's dramatische vorming aan de orde waar de leerlingen kennis maken met onder andere toneel, zang en dans. Groep 8 sluit de basisschooltijd af met een musical.

IPC

De wereldoriëntatie vakken en creatieve vakken tekenen, handvaardigheid en dramatische vorming worden aangeboden in thema’s. Hiervoor maken we gebruik van IPC (International Primary Curriculum). Tijdens een thema komen meerdere vakgebieden geïntegreerd aan bod. De zaakvakken en creatieve vakken staan hierbij niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Een deel van onze IPC lessen zijn in het Engels. In elke klas wordt het thema zichtbaar gemaakt op de prikborden. Er is een startpunt, er zijn leerdoelen en er is een opbrengst van kennis. Ouders die wat kunnen vertellen of laten zien over het onderwerp zijn welkom in overleg met de leerkracht. We sluiten de thema's af met een presentatie of kijkmoment voor de ouders.

IPC

IMG 5545

Excursies

Naast alle theoretische lessen en oefenstof worden er in alle groepen minimaal 2x per jaar culturele lessen of uitstapjes georganiseerd. Deze lessen passen binnen de thema’s die in de groep aan de orde komen. De activiteiten hebben, behalve de lessen leuker en aantrekkelijker maken, ook als doel onze kinderen buiten de klas te laten leren. Jaarlijks kiest de leerkracht lessen of uitvoeringen uit een breed aanbod op gebied van zang, dans, muziek en beeldende vorming. Er wordt voor een afwisselend programma gezorgd.

Lichamelijke opvoeding

Bewegen is een van onze speerpunten op de Augustinusschool. De groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten met elkaar. Ook wordt er regelmatig in de speelzaal gegymd. Daarnaast krijgen de groepen 1 en 2 1x per week gym in de gymzaal aan de Augustinushof. De overige groepen hebben 2x per week gymnastiekles in de gymzaal. De lessen worden door een vakleerkracht gymnastiek gegeven. Tijdens de gymlessen verwachten wij van de kinderen in groep 1 en 2 dat ze gymschoenen hebben die ze zelfstandig aan kunnen trekken. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben naast schoenen ook een broek en shirt nodig om in te kunnen sporten.

Wekelijks geeft de eigen leerkracht een spelles op het plein, waarbij het sociale element een zeer belangrijke rol speelt (samenspelen). Bij mooi weer wordt er regelmatig buiten op het plein gymnastiekles gegeven. Tijdens het schooljaar brengen we leerlingen in contact met nieuwe sporten door het verzorgen van clinics. Daarnaast organiseert de ouderraad veel buitenschoolse sportactiviteiten.

ICT

ICT is niet meer weg te denken als ondersteuning van onze lessen. De vele Chromebooks en iPads op school ondersteunen de kinderen bij de uitleg en het inoefenen van de lesstof, bijvoorbeeld het inoefenen van woorden, de tafels en cijferen en bij het maken van werkstukken. De groepen 4 t/m 8 werken met Gynzy, een digitaal verwerkingsprogramma. Kinderen leren omgaan met de Chromebooks en leren de mogelijkheden kennen. Ook wijzen wij op veilig gebruik van websites met een leergang Mediawijsheid.

Onze school heeft een ICT-coördinator die de ontwikkelingen op ICT-gebied nauwlettend in de gaten houdt. De coördinator ondersteunt de leerkrachten bij het gebruik van het digibord en de Chromebooks in de klas. Wij bestempelen onze school als ‘vooruitstrevend’.

Kanjertraining

Sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk omdat het de graadmeter vormt voor de totale ontwikkeling van een kind. Zit een kind om de een of andere reden “niet lekker in zijn vel” dan kan dat een weerslag hebben op allerlei facetten van leren. Natuurlijk is het scheppen van een veilige omgeving hiervoor een eerste vereiste.

De groepen zijn zo ingericht dat een kind zich er prettig voelt, leerkrachten scheppen een positief en veilig klimaat. Hierbij gaan we uit van het positieve en proberen we kinderen zoveel mogelijk te laten leren door middel van reflectie op hun eigen gedrag. Een veilige omgeving betekent niet dat er geen eisen aan kinderen gesteld worden.

Op de Augustinusschool maken we gebruik van de kanjertraining als methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de kanjertraining leren kinderen zich te verplaatsen in eigen en andermans gedrag, gedrag bespreekbaar te maken en respectvol omgaan met zichzelf en de ander. Om kinderen in de gelegenheid te stellen te praten over eventuele problemen, die zorgen voor een onveilig gevoel, hebben wij op school 2 extra mogelijkheden:

 • Het invullen van de Kanjervragenlijst voor de leerlingen en leerkrachten van onze school. De groepen 5 t/m 8 maken tevens een sociogram en vullen de sociale veiligheidslijst in.
 • In contact treden met de anti-pestcoördinator. Dit noemen wij op schoolniveau: de Kanjerjuf. Op de Augustinusschool is dit Marjolein Beukers. Zij gaat jaarlijks de groepen langs om zich voor te stellen.

De 5 regels om ongewenst gedrag te voorkomen:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

kanjerregels

 

Pesten en school

We zijn als team overtuigd van de negatieve gevolgen van pestgedrag en ons bewust van onze verantwoordelijkheid in deze. Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

We zetten ons actief in om in onze school een goed pedagogisch klimaat te realiseren.

Ook van ouders en leerlingen verwachten wij dat zij in dit verband doen wat zij kunnen. We hebben een pestprotocol dat in werking treedt zodra er signalen komen.

 • Altijd zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is indien er klachten komen van ouders of kinderen.
 • Bij pestgedrag worden ouders van zowel pester als gepeste geïnformeerd.
 • Een gesprek tussen pester en gepeste vindt plaats. Het pesten moet stoppen.
 • Na 1 dag en na 1 week volgt evaluatie. De leerkracht die het eerste gesprek leidde, gaat met pester en gepeste na of de problemen zijn opgelost.
 • Indien er nog problemen zijn, worden ouders van pester uitgenodigd op school om samen afspraken te maken.
 • Indien het pesten niet ophoudt binnen 2 weken, wordt de pester geïsoleerd van de gepeste totdat ouders hulp inschakelen voor hun kind.
 • Bij voortdurende weigering hulp te zoeken en/of aanhoudend pestgedrag wordt de pester geschorst.
 • Van elke stap en/of gesprek wordt verslag gemaakt in Parnassys.
3. Leerlingbegeleiding

De school draagt zorg voor ontwikkeling van elk kind. Het is van groot belang de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig in de gaten te houden. Dit gebeurt door middel van observaties, onafhankelijke- en methode- gebonden toetsen. De resultaten daarvan worden bijgehouden in het digitale Leerling Volg Systeem (LVS). Hierdoor heeft het team een goed en overzichtelijk beeld van elk kind. De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor de zorg van de leerlingen in zijn/haar groep. De groepsleerkracht wordt op onze school bijgestaan door de intern begeleider.

Soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen in te schakelen. Binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen.

Intern begeleider (IB)

marleen min

Onze intern begeleider Marleen Borger monitort het leerlingvolgsysteem, helpt leerkrachten bij het plannen van toetsen en het interpreteren van de toetsen, voert gesprekken met ouders van leerlingen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, heeft contacten met GGD, Commissie Leerlingenzorg en de school voor speciaal basisonderwijs, de Hummelingschool. De intern begeleider helpt bij het opstellen en uitvoeren van lesprogramma’s voor leerlingen die extra of andere onderwijsbehoeften hebben en voor meer getalenteerde leerlingen. Kortom: de intern begeleider bewaakt mede, en geeft gestalte aan het onderwijsbeleid van de school.

Coördinator leerlingzaken

Aan onze school is een coördinator voor leerlingzaken verbonden, Marjan Kemp. De coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de intern begeleider worden leerlingen naar de coördinator verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerlingoverleg.

Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. De coördinator leerlingenzaken is een halve dag per week op school.

Aandacht op maat

Voor leerlingen met specifieke behoeftes worden individueel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor dyslectische leerlingen (dyslexieprotocol), leerlingen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie), leerlingen met motorische problemen (laptop, aangepast meubilair) aanpassingen voor leerlingen die bijvoorbeeld te veel prikkels ondervinden in hun omgeving (hulp bij planning, koptelefoon).

Individuele hulp is zowel binnen als buiten de groep voor deze leerlingen beschikbaar. Hulp binnen de groep wordt door de eigen leerkracht gegeven. De hulp kan ook gegeven worden door een remedial teacher, intern begeleider, onderwijsassistent of een leerling uit een hogere groep.

Enkele voorbeelden van hulp buiten de groep: BOUW!, Letterster, leren omgaan met individuele leerlijn voor rekenen. De hulp van de coördinator leerlingzaken kan voorkomen bij leerlingen die ondersteuning behoeven bij problemen in de thuissituatie.

De Talentklas

Leerlingen die meer aan kunnen dan het gebruikelijke lessenpakket biedt, wordt de mogelijkheid geboden om zich in bepaalde stof te verdiepen. We hebben gekozen voor verdieping in plaats van versnelling (zoals een groep overslaan bijv.). Mede vanwege de sociale contacten en ontwikkeling is het vaak beter voor een leerling om bij zijn/haar leeftijdgenootjes te blijven. Toch komt het voor dat ondanks dit gevoerde beleid, leerlingen ver vooruitlopen (bijvoorbeeld een jaar) op de aangeboden leerstof. Dan kan een leerling versnellen (2 klassen in 1 leerjaar) of een groep overslaan. Dit gebeurt alleen na grondig onderzoek en in nauw overleg met de ouders/verzorgers.

Wekelijks komen enkele leerlingen die meer uitdaging nodig hebben bijeen in de Talentklas. Zij worden uitgedaagd op een creatieve manier om de talenten te ontwikkelen.

Eventueel kunnen leerlingen voorgedragen worden door de groepsleerkracht en de schooldirecteur om deel te nemen aan de lessenserie Leren Programmeren. Deze lessenserie is leuk en leerzaam voor leerlingen die toe zijn aan een extra uitdaging.

De ATlasgroep

Alberdingk Thijm Scholen heeft een deeltijdprogramma voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 met hoogbegaafdheid: de ATlasgroep; een onderwijsvoorziening van één of twee dagen per week. Uniek is dat de leerling verbonden blijft aan de eigen school. Het gaat om leerlingen met een andere manier van denken en andere onderwijsbehoeften. De aanpak van de ATlasgroep heeft als doel dat hun ontwikkeling in goede banen wordt geleid. De ATlasgroep is gehuisvest op de Paulusschool in Hilversum.

Rapportage

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport geeft informatie over de beheersing van de lesstof maar ook informatie over gedrag, inzet, omgang met andere kinderen en de leerkracht.

Gedurende het schooljaar wordt 4 keer indien gewenst een oudergesprek gehouden. Het eerste gesprek is bedoeld als startgesprek met de ouders en het kind. Tijdens de overige oudergesprekken wordt er met ouders/verzorgers over de ontwikkeling en de vorderingen van het kind gesproken. Een gesprek duurt 10 minuten.

Aan het begin van elk schooljaar wordt een algemene informatieavond georganiseerd per groep waarbij de leerkracht de ouders laat zien hoe er in de klas wordt gewerkt. De leerkracht geeft aan de ouders/verzorgers een hand-out met informatie die belangrijk is. Ouders kunnen al hun vragen en opmerkingen kwijt. De data van deze avond kunt u vinden op onze website, in de Parro kalender en in de Koerier (De koerier is onze nieuwsbrief).

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school zorgt er mede voor dat we uw kind op de juiste manier kunnen begeleiden. Indien u de leerkrachten tussentijds wilt spreken kunt u een afspraak maken. Een gesprek zal meestal na schooltijd plaatsvinden.

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs

Onze leerlingen doen mee aan de eindtoets van Cito leerling in beeld. We willen ons onderwijsresultaat vergelijken met andere scholen in Nederland. Daarnaast geeft de uitslag een indicatie voor het vervolgonderwijs. Op de site van Cito kunt u meer informatie vinden. Onze schoolscore was in 2023: 535,7 (landelijk gemiddelde 534,9)

Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van leerlingen op een type voortgezet onderwijs. In dit advies worden naast de leerprestaties ook andere factoren meegewogen zoals werkhouding, doorzettingsvermogen, accuratesse, huiswerkhouding etc. Deze factoren zijn medebepalend voor het slagen in een bepaald schooltype.

Hieronder staat het schooladvies vermeld van de 28 leerlingen uit groep 8 van het schooljaar 2022-2023.

Aantal leerlingen Schooltype
4 VWO
3 HAVO/VWO
7 HAVO
2 MAVO/HAVO
11 MAVO
1 VMBO b/k

 

Aantal leerlingen Scholen
2 Alberdingk Thijm College
4 Alberdingk Thijm Mavo
1 Aloysius College
1 Groot Goylant
1 Laar & Berg
13 Comenius College
1 Lucent College
4 A. Roland Holst College
1 Gemeentelijk Gymnasium
   

Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). Wij proberen de kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. Wij hebben op school een stappenplan ontwikkeld, waarbij de volgende onderdelen van belang zijn:

 • Aan het begin van het schooljaar is er een voorlichtingsavond voor groep 7 en 8 voortgezet onderwijs hierover informeren we de ouders via Parro,
 • In november wordt een voorlopig schooladvies opgesteld voor het geschikte type vervolgonderwijs door de intern begeleider, leerkrachten van groep 7 en 8 en de directeur.

In december ontvangen de leerlingen van groep 8 een flyer van de regio ’t Gooi met daarin informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio en een overzicht van open dagen. De leerlingen van groep 8 bezoeken in januari met hun ouders die open dagen. Met behulp van een definitief schooladvies van de basisschool dat in het 1e rapport wordt afgegeven, kiezen de ouders/verzorgers zelf een geschikte school voor voortgezet onderwijs. Wij adviseren voor een schooltype (VMBO BK, VMBO-T/MAVO, HAVO, VWO of Gymnasium). De ouders/ verzorgers/kind kiezen daarbij zelf de naar hun idee meest geschikte school. In februari volgt de Doorstroomtoets basisonderwijs van Cito Leerling in beeld, waaraan alle kinderen van groep 8 deelnemen.

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht uitleg over deze procedure.

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen

Inschrijven van kinderen en een kennismakingsgesprek kan op afspraak met de directeur. Bij het inschrijven van een kind is het belangrijk dat ouders hun kind op één school inschrijven. Ouders die het inschrijfformulier ondertekenen gaan akkoord met de uitgangspunten en methodieken zoals de school die heeft omschreven in de schoolgids.

Vierjarigen mogen vanaf hun verjaardag naar school. In de maand hiervoor mogen zij enkele dagdelen komen wennen. Afspraken over wendagen en eerste schooldag worden gemaakt met de leerkracht; deze neemt contact op met de ouders een maand voorafgaand aan de vierde verjaardag van het kind. Kinderen die in de maanden juni t/m september vier jaar worden, komen na de zomervakantie op school.

De school zorgt ervoor dat alle nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Dat is een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs volgen vanaf hun 5e jaar.

Zij-instromers

Leerlingen die, bijvoorbeeld door verhuizing, op de Augustinusschool geplaatst willen worden in een andere groep dan in groep 1, worden voor definitieve inschrijving uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De intern begeleider kan enkele toetsjes afnemen om het niveau te bepalen. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol bij toelating van kinderen in groep 2 t/m 8:

 • De groepsgrootte,
 • Het aantal leerlingen in een groep dat extra ondersteuning krijgt,
 • De reden van schoolwisseling anders dan verhuizing.

Bovengenoemde redenen kunnen ertoe leiden dat ook leerlingen, woonachtig in Kerkelanden, niet geplaatst kunnen worden.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 14.15 
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.15 – 14.15 uur
Woensdag: 08.15 – 12.30 uur

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen vanaf 08.20 uur naar binnen. De leerkrachten zullen de deuren hiervoor openen. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen vanaf 08.10 uur naar binnen. De leerkrachten zullen hiervoor de bel laten gaan en de deuren openzetten, zodat de kinderen naar binnen kunnen komen.

Verlof en verzuim

Bij ziekte van uw kind vragen we u tussen 8.00 en 8.20 uur contact op te nemen met school. Dit is mogelijk door het sturen van een Parro bericht aan de leerkracht of te bellen met de school. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht afwezig is, dan nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is.

Groep 1 t/m 8: tel. 035 - 621 64 30

Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen geeft u dat dan door op info@augustinusschool.nl.

We vragen u een eventueel bezoek aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts en bijles buiten schooltijd te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind.

Huiswerk vanaf groep 7

Wij geven huiswerk om de volgende redenen:

 • De kinderen leren plannen; een vervolg op de werkvorm ‘zelfstandig werken’, die we in alle groepen hanteren. En een vervolg op de weektaak die in de groepen wordt opgegeven aan de leerlingen.
 • Huiswerk geeft ruimte om stof die de kinderen gehad hebben maar waarin ze nog niet (allemaal) vaardig zijn, extra te oefenen.
 • Huiswerk leren maken kan een gemakkelijker overgang naar het voortgezet onderwijs bevorderen.

Het komt voor dat hetzelfde werk het ene kind weinig tijd en moeite zal kosten, terwijl het voor een ander kind veel hoofdbrekens en een aanzienlijke aanslag op zijn vrije tijd zal betekenen. Mochten er ouders/verzorgers zijn die ervaren dat het opgegeven huiswerk een te zware belasting vormt voor het kind, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

 • Voor de groepen 7 t/m 8 is een agenda verplicht.
 • In groep 7 krijgen de kinderen 2x per week huiswerk. Dit zal naast dat het leren van proefwerken soms het maken van werkbladen zijn.
 • In groep 8 krijgen de kinderen 2x per week een huiswerktaak en zullen de proefwerken thuis geleerd worden.

Onderwijstijd

Wettelijk is vastgesteld hoeveel uren onderwijs onze leerlingen moeten krijgen. Gedurende 8 jaar basisonderwijs moet elke leerling 7520 uur les kunnen ontvangen. Wij zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen vakantie en schooluren. Elk schooljaar wordt een vakantierooster gemaakt waarbij we ons zoveel mogelijk houden aan de voorgestelde vakanties door het ministerie. De groepen 1 t/m 4 krijgen jaarlijks minimaal 920 uur les, de groepen 5 t/m 8 minimaal 975 uur. Wij maken meer uren dan verplicht zodat we bij eventuele calamiteiten niet onder het minimumaantal uren zakken.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 7 januari 
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari
Goede Vrijdag 29 maart
Pasen 31 maart en 1 april
Meivakantie 20 april t/m 5 mei
Hemelvaart 9 en 10 mei
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie 19 juli t/m 1 september
Studiedagen/middagen 11 oktober (middag)
20 november (middag)
31 januari (dag)
16 februari (dag)
2 april (dag)
4 juli (middag)

Jarige kinderen

De verjaardag van uw kind wordt uiteraard op school gevierd. Uw kind mag trakteren (graag gezond en klein). De kinderen mogen zich door juffen en meesters laten feliciteren, daarbij is het beslist niet noodzakelijk alle leerkrachten te trakteren. De kinderen van groep 1 en 2 gaan alleen langs de klassen in het kleutergebouw en mogen een kleinigheidje halen bij de directie. De kinderen van groep 3 gaan alleen langs de kleuterleerkrachten en de directie. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan alleen langs de leerkrachten en de directie in het hoofdgebouw.

Pauzehapje en drinken

Als 10-uurtje adviseren wij een boterham of fruit en water mee te geven aan uw kind.

Hoofdluis

De hoofdluis is een probleem dat zich op onze school vooral na een vakantie voordoet. Een vervelend en hardnekkig ‘beestje’ om te bestrijden. Na elke vakantie controleren ‘luizenouders’ of dit beestje zich heeft genesteld. Indien dit zo is, wordt u na controle persoonlijk op de hoogte gesteld. Ouders moeten hun kind direct ophalen en behandelen. Om hoofdluis te voorkomen hebben wij luiskasten waarin elk kind de jas kan ophangen.

Veiligheid

Voor de veiligheid van alle kinderen verzoeken wij u om alle deuren van de beide gebouwen altijd achter u te sluiten als u tijdens de lesuren in school bent geweest.

GGD

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.

Rond de leeftijd van 5 jaar en 2 maanden wordt elk kind uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige, wordt uw kind gewogen en gemeten en vindt een ogen- en orentest plaats.

In groep 7 worden alle leerlingen door de doktersassistente gezien. Zij weegt en meet hen en onderzoekt de ogen en oren. Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd een (digitale) vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van het onderzoek en/of de ingevulde vragenlijst kan een extra afspraak bij de jeugdarts volgen.

In groep 1 worden de leerlingen door de logopedist gescreend op verschillende aspecten van taalontwikkeling, spraak, mondgewoonten en stem. Voor vragen en inlichtingen kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Jeugd-gezondheidszorg van de GGD Gooi en Vechtstreek. Tel: 035-692 63 50 of via jgz@ggdgooi.nl.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BINK, een stichting voor BSO in Hilversum en omstreken.

 • De kinderen van 4 t/m 7 jaar hebben hun ruimte naast onze gymzaal aan de Augustinushof. Begeleiders van BINK halen de kinderen van school op om gezamenlijk naar de opvang te lopen.
 • De kinderen van 8 t/m 12 jaar die gebruikmaken van BSO BINK worden van school met een busje opgehaald. Zij worden opgevangen op de Hasselbraam. Ook kunnen zij deelnemen aan ‘sportkids BSO’.

Tel. 035 - 683 44 99.

Daarnaast maken ouders ook gebruik van de BSO Koningskinderen in Hilversum

Schoolshirt

Elke groep heeft een bak met schoolshirts. Deze shirts worden gedragen tijdens buitenschoolse sportevenementen en schoolreisjes. Leerkrachten delen deze uit aan leerlingen die deelnemen aan een evenement. Nadat ouders deze gewassen hebben worden deze weer gevouwen ingeleverd bij de leerkracht.

Fotograaf

Aan het begin van het schooljaar komt de fotograaf om individuele en groepsfoto’s te maken. 

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoon is tijdens schooluren niet toegestaan tenzij de leerkracht toestemming geeft. Bij overtreding van deze regel wordt het toestel ingenomen en aan het einde van de dag teruggegeven. Tijdens excursies en schoolreisje mogen kinderen de mobiele telefoon niet bij zich dragen, dit om misbruik en/of verkeerd gebruik te voorkomen.

5. De rol van ouders

Samen met ouders/verzorgers willen wij een school zijn voor onze kinderen waarin veiligheid, jezelf mogen zijn, veel leren in een goede sfeer onder begeleiding van een deskundig team, voorop staan. Het team is verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, lesmethodes van hoge kwaliteit en een goed pedagogisch klimaat. Om onze kinderen iets extra’s te bieden ter afwisseling van de lessen en kennis te laten maken met feesten en sporten samen met je klas- of schoolgenootjes helpen ouders ons bij het realiseren hiervan.

Ouders hebben alle belang bij een goede kwaliteit van de lessen, een veilige school en de omgeving hiervan en hebben inspraak in alle beleidszaken. Mede daarom zijn diverse oudergroepen heel actief om bovengenoemde zaken uit te voeren. Ouders/verzorgers hebben altijd het recht een gesprek aan te vragen met de leerkrachten of de directie.

Medezeggenschapsraad (MR)

Een afvaardiging van ouders en leerkrachten vormt de Medezeggenschapsraad. Deze raad is een overleg- en adviesorgaan waarbinnen de leerkrachten en de ouders/verzorgers gezamenlijk medezeggenschap hebben over veranderingen en de gang van zaken binnen de school.

Enkele voorbeelden waarbij de directeur en het bestuur instemming nodig hebben van de MR:

 • Alle beleidsplannen,
 • Huisvesting,
 • Vakantierooster,
 • Formatieplan,
 • Schoolplan,
 • Veranderen grondslag of identiteit.

Voor zowel de MR als de GMR vinden verkiezingen plaats indien er een vacature ontstaat. Via de Koerier wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Bij meerdere kandidaten wordt een schriftelijke verkiezing gehouden. Leden worden gekozen voor een termijn van twee jaar. Maximaal kan een lid twee keer herkozen worden. In de MR hebben zitting:

 • 3 leden uit en door de ouders/verzorgers gekozen,
 • 3 leden uit en door de leerkrachten gekozen.

De MR is de formele overlegpartner voor het bevoegd gezag. Zijn er punten waarvan u denkt, kan dit zomaar? Of hoe zit dit? Waarom gebeurt dit? Vraag het dan aan de MR. In hun eerstvolgende vergadering zullen zij uw vraag/opmerkingen bespreken. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Dat reglement kunt u bij de secretaris opvragen. Op de website vindt u de namen van de MR-leden en meer informatie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onze school valt onder het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen PO. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR.

De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van onze stichting.

Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één leerkracht af. De GMR geeft advies en instemming over alle beleidsplannen op stichtingsniveau, alsmede de begroting van de gehele stichting. Meer informatie vindt u op de website van onze school.

Ouderraad (OR) & vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor het organiseren van en assisteren bij activiteiten en feesten op school. Bovendien brengt de ouderraad onderwerpen ter sprake, die actueel zijn binnen de school. Een deel van de ouders organiseert de activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, winteravondfeest, Pasen, carnaval, Leuke Dingen Dag en het zomeravondfeest. Andere ouders van de ouderraad organiseren veel sportactiviteiten zoals de Cityrun, schoolvoetbal en de avondvierdaagse. Iedere ouder is automatisch lid van de ouderraad.

De ouderraad wil de band tussen ouders en het team versterken. Ook informeert de ouderraad het team over zaken die bij ouders leven.

Binnen de school wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd die niet bekostigd kunnen worden uit de rijksbijdrage. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaascadeautje, traktaties bij feesten, het schoolreisje, excursies etc.

Om de kosten van deze activiteiten te kunnen betalen vraagt de ouderraad van alle ouders een vrijwillige bijdrage van € 65,- per kind per jaar. Jaarlijks legt de schoolleiding schriftelijk verantwoording af voor de besteding van deze middelen. Het bestuur van de ouderraad, wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Eventueel nieuwe kandidaten worden altijd aan u voorgedragen tijdens een algemene vergadering.

De ouderbijdrage wordt centraal geïnd. Dit betekent dat de financiële afdeling van de Stichting Scholen Alberdingk Thijm in het najaar een bericht van betaling zal versturen. In dit bericht wordt ook het bedrag vermeld dat u verschuldigd bent. Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden.

Het bedrag wordt besteed aan de volgende zaken:

 • Schoolreisje,
 • Excursies, voorstellingen, workshops enz.,
 • Vieringen als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen,
 • Leukedingendag,
 • Sportactiviteiten,
 • Ouderinitiatief,
 • Kamp en afscheid groep 8,
 • Spelmaterialen voor pauzes en buitenlessen,
 • Materialen t.b.v. ouderraad (veiligheidshesjes enz).

Klassenouders

De klassenouder fungeert als contactpersoon tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht van een groep. Per groep zijn er tenminste twee klassenouders. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden bij de leerkracht.

De klassenouders worden via Parro bekend gemaakt. De klassenouders verlenen assistentie bij feestelijkheden zoals: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de verjaardag van de leerkracht en assisteren bij excursies.

Communicatie met ouders

We hechten op onze school erg aan goede communicatie met de ouders en we trachten ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming tussen de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te bewerkstelligen.

 • Bij aanvang van het schooljaar heeft elke groep een informatiemiddag, waarop ouders over allerlei zaken die de groep betreffen, geïnformeerd worden.
 • 10-minutengesprekken, waarop de ouders geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind.
 • Parro-app, korte berichten en foto’s van activiteiten zijn voor ouders te zien op deze app. Alleen ouders krijgen hiervoor een toegangscode.
 • De Koerier, een nieuwsbrief met alle activiteiten en relevante informatie. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks via Parro. Belangrijke data, verslagen van bijzondere gebeurtenissen, nieuws op onderwijskundig gebied, voornemens en plannen en genomen beslissingen worden genoemd en uitgelegd.
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.augustinusschool.nl.
 • Een facebook- en instagrampagina met actualiteiten.
 • De digitale schoolgids die up to date wordt gehouden en die u kunt vinden op de website.
 • De incidentele contacten, waarbij óf de ouder óf de leerkracht het initiatief neemt.
 • Het bijwonen door de directie en teamleden van een aantal ouderraadsvergaderingen.
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie.
 • We verwachten van u dat u contact met ons opneemt als er zaken spelen rondom uw kind. Alleen in een open communicatie kunnen we goed in gesprek gaan over uw kind. We gaan ervan uit dat u onze professionaliteit als leerkrachten hierin respecteert.
 • Wij verwachten van ouders dat zij actief betrokken zijn bij de school en dat zij meeleven, meedenken en af en toe meehelpen met excursies, culturele uitjes, schoolfeesten e.d.

Informatie aan (gescheiden) ouders

Alle ouders/verzorgers hebben recht op informatie als zij de ouderlijke macht bezitten. Indien een ouder niet de ouderlijke macht bezit, of ervan is uitgesloten, is een ‘bewijsstuk’ daarvan nodig in onze schooladministratie. Beide ouders kunnen gebruikmaken van de 10-minutengesprekken, informatiemiddag en andere activiteiten die voor ouders/verzorgers georganiseerd worden, tenzij dit verboden is door een officiële instantie.

Van ouders wordt verwacht dat zij samen op gesprek komen. Lukt dit niet, dan verzoeken wij de ouders onderling afspraken te maken wie welke middag bezoekt. Het is onmogelijk dubbele tijden voor alle beschikbaar te stellen. Om praktische en administratieve redenen zullen de rapporten in enkelvoud worden uitgereikt aan de kinderen. De nieuwsbrief (de Koerier) wordt digitaal aan alle ouders verstuurd (via Parro). Tevens wordt de Koerier na verschijnen op de website gezet. Deze is daarmee voor alle ouders/verzorgers en andere belangstellenden beschikbaar.

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl