Een afvaardiging van ouders en teamleden vormen de medezeggenschapsraad. Deze raad is een overlegorgaan en adviesorgaan waarbinnen het team en de ouders/verzorgers ge­zamenlijk medezeggenschap hebben over veran­deringen en de gang van zaken binnen de school. Enkele voorbeelden waarbij de school en het bestuur instemming nodig hebben van de MR:
- alle beleidsplannen
- plannen m.b.t. nieuw- of verbouw
- vakantierooster
- schoolplan
- begroting
- veranderen grondslag of identiteit 

In de MR hebben zitting:
- 3 leden uit en door de ouders/verzorgers gekozen,
- 3 leden uit en door het personeel gekozen.

De MR is formele overlegpartner voor het bevoegd gezag. Zijn er punten waarvan u denkt, kan dit zomaar? Of hoe zit dit? Waarom gebeurt dit? Vraag het dan aan de MR. In hun eerstvolgende vergadering zullen zij uw vragen/opmerkingen bespreken.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastge­legd in het MR-reglement. Dit reglement kunt u bij de leden opvragen.

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit MR-leden van alle scholen die aangesloten zijn bij de Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm primair onderwijs. Het GMR-reglement kunt u opvragen bij de GMR-leden.

Leden van de medezeggenschapsraad Augustinusschool:

* Jasmijn Ruiter, lid namens het team en voorzitter van de MR
* Marsha Koteris , lid namens het team en secretaris
* Bo van Altena, lid names het team
* Diana Beving - de Vries, lid namens de ouders (kind in gr 1/2B)
* Friso van Wieringen, lid namens de ouders (kinderen in gr 1/2A en 3), voorzitter
* Daphne Bode, lid namens de ouders (kind in gr 5) GMR-lid

Voor vragen, opmerkingen en informatie m.b.t. MR kunt u mailen naar: 
mr@augustinusschool.nl